Välkommen till Jotex

Försäkringar

BoKvar

** Vi tar inte längre emot några nya ansökningar för BoKvar.**

BoKvar är en frivillig gruppförsäkring som löper en månad i taget och lämnar ersättning i upp till 365 dagar per tillfälle om du är helt arbetsoförmögen i mer än 30 dagar. Med hel arbetsoförmåga menas 100% sjukskrivning eller 100% frånvaro från arbete för vård av nära anhörig.

Vem kan teckna försäkringen BoKvar

Försäkringen kan tecknas av privatperson som fyllt 18 men inte 60 år och är bosatt i Sverige. Personen ska vara inskriven i Försäkringskassan. Du får inte vara sjukskriven eller vårda nära anhörig när försäkringen tecknas.

Vad omfattar försäkringen BoKvar

BoKvar gäller för hel arbetsoförmåga på grund av olycksfall, sjukdom, sjukhusvistelse eller vid vård av nära anhörig. Försäkringen lämnar även ersättning i händelse av att försäkrad avlider till följd av ett olycksfall i Sverige eller utomlands (om vistelsen inte är längre än tre månader).

Försäkringen gäller med följande begränsningar

Ersättning utbetalas inte;

  • om arbetsoförmågan inträffar inom 60 dagar från anslutning till försäkringen (kvalificeringstid),
  • under de första 30 dagarna du är helt arbetsoförmögen (karenstid),
  • om du har fått ersättning från försäkringen och inte varit fullt arbetsför i 180 dagar innan du ansöker om nytt ersättningskrav.

Ring vår kundtjänst på tel 033-720 73 05 om du har ytterligare funderingar.

Ersättningsnivåer och pris

Du väljer ersättningsnivå i samband med ansökan om anslutning till försäkringen. Vald ersättningsnivå bör dock högst motsvara 60 % av din bruttolön. Om både du och din make/maka/sambo/partner tecknar BoKvar samtidigt får ni båda 10% rabatt på nedan månadspremie!

Premie Ersättning
79 kr/mån 2000 kr/mån
139 kr/mån 4000 kr/mån
199 kr/mån 6000 kr/mån

Vid begäran om ersättning

Försäkringen kan nyttjas när du är helt arbetsoförmögen i mer än 30 dagar. Då lämnas ersättning från och med den 31:a dagen. Du kan få ersättning i upp till 365 dagar.

Har du rätt till ersättning på grund av hel arbetsoförmåga lämnar försäkringen ersättning med den ersättningsnivå som du har valt. Ersättningen utbetalas i efterskott.

Vid dödsfall på grund av olycksfall utbetalas ett fast belopp om 50 000 kr till dödsboet.

Ångerrätt och uppsägning

Ångerrätten gäller i 30 dagar och försäkringen kan sägas upp när som helst med omedelbar verkan utan kostnad. Eventuellt redan inbetald premie återbetalas till kunden.

Anknuten förmedlare

Försäkringen BoKvar förmedlas av Ellos Finans AB som är en anknuten förmedlare till försäkringsgivaren. Ellos Finans är ett finansbolag registrerat hos Bolagsverket och har rätt till en ersättning om cirka 10 % av den totala premien.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för denna försäkring är Gjensidige Försäkring, Box 3031, 103 61 Stockholm, en svensk filial till Gjensidige Forsikring ASA Norge, registrerat hos Bolagsverket med orgnr 516407-0384.